ลดขยะไม่ยากเริ่มต้นที่ตัวเอง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปริมาณขยะในประเทศไทยและทั่วโลกมีสถิติเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง และหนทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดคือ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกคน ดังเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลเมืองรุ่นใหม่ เท่าทันสถานการณ์ขยะ” จัดโดยสงขลา ฟอรั่ม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยการพาเยาวชนไปรับทราบวงจรของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง ควบคู่กับการสอดแทรกประเด็นการเรียนรู้ 5 หัวข้อ ได้แก่ ข้อ 1 พฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในสังคม ข้อ 2 การสร้างขยะในชีวิตประจำวัน ข้อ 3 จัดการขยะ ข้อ 4 ศึกษามุมมอง/ความคิดของคนทั่วไปเกี่ยวกับขยะ และข้อ 5 ขยะอันตราย ผ่านมุมมองถึง “วิถี” ชุมชน โดยเยาวชนรุ่นใหม่ที่บอกเล่าในการจัดการ “ขยะเจ้าปัญหา”
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการให้เยาวชนรับทราบพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนอื่น มิใช่งานที่พาเด็กไปกวาดถนนหรือเก็บขยะ เพราะนั่นไม่ใช่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริง แต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกและหาแนวทางร่วมกันของเยาวชนในฐานะพลเมืองรุ่นใหม่ ในการจัดการกับขยะที่เกิดจากตัวเองก่อน ก่อนจะจัดการกับขยะที่เป็นปัญหารวม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการได้รับความรู้จากวิทยากรแล้ว เยาวชนได้ลงพื้นที่และทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย “กิจกรรม ขยะที่ฉันผลิตใน 1 วัน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการสร้างขยะจากตัวเราเองที่เป็นต้นทางของขยะ ด้วยการแจกกระเป๋าผ้าให้น้องๆ คนละ 1 ใบ เพื่อเก็บขยะของตัวเองที่สร้างขึ้น ให้น้องๆ เยาวชนเห็นว่าใน “1 วัน” เราสร้างขยะของตัวเองเป็นปริมาณเท่าไร อาทิ จากการถุงขนม เปลือกลูกอม ขวดน้ำพลาสติก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth